privacyverklaring
Pimm Solutions

Disclaimer & privacy statement

Disclaimer van Pimm Solutions B.V.

Versie geldig vanaf juni 2022


Pimm Solutions B.V., statutair gevestigd te (3012 KN) Rotterdam, aan de Westblaak 180, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54778794.


Deze webshop is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Pimm Solutions en is bedoeld om u te informeren over het bedrijf van Pimm Solutions, onze producten, service en de activiteiten die wij ondernemen.


De website en de inhoud ervan – zowel de geschreven teksten, recepten, pay-off en slogan als de afbeeldingen, logo, grafische ontwerpen, huisstijl en foto’s – zijn eigendom van Pimm Solutions en auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om producten op de markt te brengen of te verspreiden of diensten aan te bieden onder gebruikmaking van of met verwijzing naar deze auteursrechtelijk beschermde elementen, deze te verveelvoudigen dan wel daarvan anderszins gebruik te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pimm Solutions.


Ook op de inhoud van de websitepagina’s rust het auteursrecht van Pimm Solutions en deze mag niet in welke vorm dan ook verveelvoudigd worden behoudens voor persoonlijk en derhalve expliciet voor niet-commercieel gebruik. U mag tijdens het bekijken van de website kopieën en prints van de site maken voor zover dit incidenteel en voor eigen gebruik bestemd is.


Uitzondering op de regel dat de inhoud van de website eigendom is van Pimm Solutions, zijn foto’s of afbeeldingen van producten die een andere merknaam/logo voeren dan “Pimm Solutions”; hiervan berust het eigendom van logo, handelsmerk, huisstijl e.d. bij de desbetreffende producent/merkgerechtigde.


De op deze website getoonde informatie wordt door Pimm Solutions met constante zorg en aandacht samengesteld en geactualiseerd. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de getoonde informatie juist of volledig is. Pimm Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Pimm Solutions alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pimm Solutions niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of zogeheten “social media”  verspreid worden. Pimm Solutions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een dergelijke verspreiding van (delen van) de inhoud van deze website.

Disclaimer of Pimm Solutions B.V.

Version valid from June 2022

Pimm Solutions B.V., office registered at (3012 KN) Rotterdam, Westblaak 180, registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number 54778794.

This website is owned and operated by Pimm Solutions and is intended to inform you about the company of Pimm Solutions, our products, services and the activities we undertake.

The website and its content – both the written texts, recipes, pay-off and slogan as well as the images, logo, graphic designs, corporate identity and photos – are the property of Pimm Solutions and are protected by copyright. It is prohibited to market or distribute products or offer services using or referring to these copyrighted elements, reproduce them or otherwise use them without explicit prior written permission from Pimm Solutions.

The content of the website pages is also copyrighted by Pimm Solutions and may not be reproduced in any form whatsoever except for personal and therefore explicitly for non-commercial use. You may make copies and prints of the site while viewing the website if this is incidental and for your own use.

Exception to the rule that the content of the website is the property of Pimm Solutions, are photos or images of products that have a different brand name/logo than ‘’Pimm Solutions’’, of which the ownership of logo, trademark, house style, etc. rests with the respective producer/brand owner.

The information shown on this website is composed and updated by Pimm Solutions with constant care and attention. However, we cannot guarantee that the information shown is correct or complete. Pimm Solutions reserves the right to make any changes with immediate effect and without notice. All information, products and services are offered in the state in which they actually are and without any (implicit) guarantee or warranty as to their availability, reliability, fitness for a particular purpose or otherwise.

Although Pimm Solutions makes every effort to prevent abuse, Pimm Solutions is not liable for information and / or messages distributed by users of the website through the Internet or so called ‘’social media’’. Pimm Solutions excludes all liability for any direct or indirect damages of any nature whatsoever arising from such dissemination of (parts of) the content of this website.

Privacy statement van Pimm Solutions B.V.

Versie geldig vanaf juni 2022

Pimm Solutions B.V. informeert u over het volgende:

Webshop

Pimm Solutions respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Pimm® Solutions gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens op grond van noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, en met het doeleinde uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Bij gebrek aan verstrekking van de gegevens kan de overeenkomst niet plaatsvinden. Door het aanmelden op de online nieuwsbrief en het achterlaten van uw gegevens op de website van Pimm® Solutions verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Pimm® Solutions gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten in de winkel en het doen van andere aanbiedingen van Pimm® Solutions. Indien u interesse toont in een demo van de Pimm® cadeaushop en daarvoor uw gegevens achterlaat bestaat er de mogelijkheid dat er contact met u wordt opgenomen door een medewerker van Pimm® Solutions. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. Uw gegevens worden niet doorgeven buiten de EU of een internationale organisatie. Uw gegevens hebben een bewaartermijn die gelijk is aan de contractduur van de overeenkomst die u met Pimm® Solutions heeft afgesloten. Indien er geen contract is afgesloten zal uw e-mailadres bewaard worden totdat u aangeeft geen e-mails meer te willen ontvangen. Op uw verzoek zal Pimm® Solutions uw persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings)verplichtingen. Pimm® Solutions zal u alleen e-mails sturen indien u hiervoor duidelijk interesse heeft getoond. U kunt zich altijd en zonder enkel gevolg uitschrijven, waarna uw persoonsgegevens direct, maar in ieder geval binnen één maand, zullen worden verwijderd uit de database. Na uw inschrijving als gebruiker van de Pimm® Solutions webshop verlenen wij u toegang tot uw eigen account, waar u uw gegevens kunt bekijken en na aanvraag bij ons kunt wijzigen. Om de veiligheid van uw informatie te maximaliseren, verplichten wij u zich middels een wachtwoord te identificeren om in te kunnen loggen en wijzigingen via ons door te voeren. U beschikt te allen tijde over het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Ook kunt u te allen tijde indien gewenst, een klacht indienen bij onze relevante privacy toezichthouder, middels het e-mailadres privacy@pimmsolutions.nl. Pimm® Solutions maakt tot slot geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Het systeem achter onze website is ontworpen om activiteiten te controleren. Zo kunnen wij onbevoegde handelingen voorkomen en persoonlijke informatie beschermen. Deze website benut verder de standaard SSL certificaatcodering om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.

Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ om te registreren hoe vaak welke webpagina wordt bezocht, via welke links dit gebeurt en welke voorkeuren haar bezoekers hebben. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de website bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

Bij uw eerste bezoek kunt u zelf uw voorkeuren aangeven en bepalen of alleen noodzakelijke of ook niet-noodzakelijke cookies mogen worden geplaatst. In de melding die bij uw eerste bezoek in beeld verschijnt kunt, naast het aangeven van uw voorkeur en keuze, ook zien welke niet-noodzakelijke cookies worden geplaatst als u daar toestemming voor geeft. Geeft u geen toestemming voor niet-noodzakelijke cookies, dan worden deze ook niet geplaatst.

Solliciteren

Als u solliciteert bij Pimm® Solutions, dan draagt Pimm® Solutions er zorg voor dat uw gegevens uiterlijk één maand na uw sollicitatie worden verwijderd, tenzij anders is overeengekomen met u. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via privacy@pimmsolutions.nl.

Privacy statement of Pimm Solutions B.V.

Version valid from June 2022

Pimm Solutions B.V. informs you about the following:

Webshop

Pimm Solutions respects the privacy of visitors to its website and ensures that your data is treated confidentially. Any adjustments and/or changes to the website may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.

Pimm® Solutions uses and stores your personal data and information on the basis of necessity for the execution of the agreement, and with the aim to process your order as quickly and easily as possible. In the absence of the provision of data, the agreement cannot take place. By subscribing to the online newsletter and leaving your data on the Pimm® Solutions website you simultaneously grant permission to store your personal data and e-mail address. Pimm® Solutions uses this stored information to inform you about activities in the shop and to make other offers by Pimm® Solutions. In case you show interest in a demo of the Pimm® giftshop and leave your data for this purpose, there is a possibility you will be contacted by an employee of Pimm® Solutions. Your data will not be made available to third parties unless this is necessary for the execution of your order or on the grounds of a statutory provision. Your data will not be passed on outside the EU or an international organisation. Your data will be kept for a period equal to the duration of the contract you have entered into with Pimm® Solutions. In case no contract has been concluded, your e-mail address will be stored until you indicate not to receive e-mails anymore. At your request, Pimm® Solutions will remove your personal data from its files, provided you have fulfilled your (payment) obligations. Pimm® Solutions will only send you e-mails if you have shown a clear interest. You can unsubscribe at any time and without any consequences, after which your personal data will be removed from the database immediately, but in any case within one month. After your registration as a user of the Pimm® Solutions webshop, we will grant you access to your own account, where you can view your data and change them upon request. To maximise the security of your information, we require you to identify yourself with a password to be able to log in and make changes through us. You have the right at any time to withdraw your consent to certain processing. Also, if desired, you can at all times submit a complaint to our relevant privacy supervisory authority, via the e-mail address privacy@pimmsolutions.nl. Finally, Pimm® Solutions does not use automated decision-making or profiling.

The system behind our website is designed to monitor activities. This allows us to prevent unauthorised actions and protect personal information. This website also uses standard SSL certificate encryption to protect the confidentiality of your personal information.

This website uses so-called 'cookies' to register how often a particular web page is visited, via which links this occurs and what preferences its visitors have. Cookies are small files that are downloaded to your computer when you visit the website. The data we obtain in this way remain anonymous.

During your first visit, you can indicate your preferences and determine whether only necessary or also non-necessary cookies may be placed. In the message that appears on the screen during your first visit, you can indicate your preferences and choice, but you can also see which non-emergency cookies are placed if you give permission for them to be placed. If you do not give permission for non-emergency cookies, they will not be placed.

Job applications

If you apply to a job at Pimm® Solutions, you Pimm® Solutions will ensure that your data is deleted no later than one after your application, unless otherwise performed with you. If you have any questions regarding this topic, please contact us via privacy@pimmsolutions.nl.

Pimm Solutions B.V.
Vestigings- en postadres:
Westblaak 180
3012KN Rotterdam
Nederland


E-mail: info@pimmsolutions.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 54778794