privacyverklaring
Pimm Solutions

Disclaimer & Privacy

Disclaimer van Pimm Solutions B.V.

Versie geldig vanaf  mei 2018


Pimm Solutions B.V., statutair gevestigd te (3012 KN) Rotterdam, aan de Westblaak 180, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54778794.


Deze webshop is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Pimm Solutions en is bedoeld om u te informeren over het bedrijf van Pimm Solutions, onze producten, service en de activiteiten die wij ondernemen.


De website en de inhoud ervan – zowel de geschreven teksten, recepten, pay-off en slogan als de afbeeldingen, logo, grafische ontwerpen, huisstijl en foto’s – zijn eigendom van Pimm Solutions en auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om producten op de markt te brengen of te verspreiden of diensten aan te bieden onder gebruikmaking van of met verwijzing naar deze auteursrechtelijk beschermde elementen, deze te verveelvoudigen dan wel daarvan anderszins gebruik te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pimm Solutions.


Ook op de inhoud van de websitepagina’s rust het auteursrecht van Pimm Solutions en deze mag niet in welke vorm dan ook verveelvoudigd worden behoudens voor persoonlijk en derhalve expliciet voor niet-commercieel gebruik. U mag tijdens het bekijken van de website kopieën en prints van de site maken voor zover dit incidenteel en voor eigen gebruik bestemd is.


Uitzondering op de regel dat de inhoud van de website eigendom is van Pimm Solutions, zijn foto’s of afbeeldingen van producten die een andere merknaam/logo voeren dan “Pimm Solutions”; hiervan berust het eigendom van logo, handelsmerk, huisstijl e.d. bij de desbetreffende producent/merkgerechtigde.


De op deze website getoonde informatie wordt door Pimm Solutions met constante zorg en aandacht samengesteld en geactualiseerd. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de getoonde informatie juist of volledig is. Pimm Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Pimm Solutions alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pimm Solutions niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of zogeheten “social media”  verspreid worden. Pimm Solutions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een dergelijke verspreiding van (delen van) de inhoud van deze website.

Privacy van Pimm Solutions B.V.

Versie geldig vanaf  mei 2018


Pimm Solutions B.V. informeert u ten aanzien van de webshop over het volgende:


Pimm Solutions respecteert de privacy van de bezoekers van haar webshop en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


Pimm® Solutions gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens op grond van noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, en met het doeleinde uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Bij gebrek aan verstrekking van de gegevens kan de overeenkomst niet plaatsvinden. Door het aanmelden op de online nieuwsbrief en het achterlaten van uw gegevens op de website van Pimm® Solutions verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Pimm® Solutions gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten in de winkel en het doen van andere aanbiedingen van Pimm® Solutions. Indien u interesse toont in een demo van de Pimm® cadeaushop en daarvoor uw gegevens achterlaat bestaat er de mogelijkheid dat er contact met u wordt opgenomen door een medewerker van Pimm® Solutions. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. Uw gegevens worden niet doorgeven buiten de EU of een internationale organisatie. Uw gegevens hebben een bewaartermijn die gelijk is aan de contractduur van de overeenkomst die u met Pimm® Solutions heeft afgesloten. Indien er geen contract is afgesloten zal uw e-mailadres bewaard worden totdat u aangeeft geen e-mails meer te willen ontvangen. Op uw verzoek zal Pimm® Solutions uw persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings)verplichtingen. Pimm® Solutions zal u alleen e-mails sturen indien u hiervoor duidelijk interesse heeft getoond. U kunt zich altijd en zonder enkel gevolg uitschrijven, waarna uw persoonsgegevens direct, maar in ieder geval binnen één maand, zullen worden verwijderd uit de database. Na uw inschrijving als gebruiker van de Pimm® Solutions webshop verlenen wij u toegang tot uw eigen account, waar u uw gegevens kunt bekijken en na aanvraag bij ons kunt wijzigen. Om de veiligheid van uw informatie te maximaliseren, verplichten wij u zich middels een wachtwoord te identificeren om in te kunnen loggen en wijzigingen via ons door te voeren. U beschikt te allen tijde over het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Ook kunt u te allen tijde indien gewenst, een klacht indienen bij onze relevante privacy toezichthouder, middels onderstaand emailadres. Pimm® Solutions maakt tot slot geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


Het systeem achter onze website is ontworpen om activiteiten te controleren. Zo kunnen wij onbevoegde handelingen voorkomen en persoonlijke informatie beschermen. Deze website benut verder de standaard SSL certificaatcodering om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.


Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ om te registreren hoe vaak welke webpagina wordt bezocht, via welke links dit gebeurt en welke voorkeuren haar bezoekers hebben. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de website bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert. Ook maakt deze website gebruik van een user optimalisatie tool, zoals Hotjar, waarbij geanonimiseerde tracking plaats vindt. Indien u de website van Pimm® Solutions bezoekt geeft u toestemming voor het gebruik van een user optimalisatie tool.

Pimm Solutions B.V.
Vestigings- en postadres:
Westblaak 180
3012KN Rotterdam
Nederland


E-mail: info@pimmsolutions.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 54778794